Chính sách bảo mật

Chúng tôi lấy những dữ liệu gì từ bạn?

Khi bạn đăng nhập vào trang web của chúng tôi thì bạn phải cung cấp cho chung tôi một số thông tin cá nhân của mình ví dụ như: họ và tên, ngày sinh, mail, địa chỉ,….

Dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ trong bao lâu?

Dữ liệu thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ lại vĩnh viễn trừ trường hợp bạn muốn hủy thông tin.

Nếu bạn không muốn chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân nữa thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để chúng tôi có thể giải quyết cho bạn một cách nhanh chóng nhất.